tło

Regulamin świadczenia usług
(DALEJ „REGULAMIN”)

Ostatnia aktualizacja: 1 Luty 2021
§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę Usługi w modelu SaaS ("Usługa SaaS"), umożliwiającej dostęp do funkcjonalności Oprogramowania za pośrednictwem internetu.
 2. Usługa SaaS świadczona jest przez Yak Consulting Sławomir Jasiński, z siedzibą przy Brzoskwiniowej 26, 55-020 Żórawina, NIP: 896-120-88-69, REGON: 020023184.
 3. Yak Consulting Sławomir Jasiński oświadcza, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania, za wyjątkiem elementów, które stanowią biblioteki pochodzące z tzw. otwartego oprogramowania (biblioteki open source). Biblioteki zostały załączone do Oprogramowania oraz są rozpowszechniane w ramach Oprogramowania zgodnie z warunkami licencji, które określają zasady ich eksploatacji.
 4. Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje zawarte w nim postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia złożenie zamówienia i korzystanie z Usługi SaaS.
§2 DEFINICJE
 1. Usługodawca - Yak Consulting Sławomir Jasiński, z siedzibą przy ul. Brzoskwiniowej 26, 55-020 Żórawina, NIP: 896-120-88-69, REGON: 020023184.
 2. Usługobiorca - podmiot korzystający z Usługi Usługodawcy. Usługobiorcą może być tylko przedsiębiorca wedle właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Usługa SaaS – świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy usługa dostępu do funkcjonalności Oprogramowania.
 4. Oprogramowanie – oprogramowanie komputerowe stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, oferowane przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci internet w modelu SaaS. Oprogramowanie działa wyłącznie na serwerach i urządzeniach Usługodawcy. Dostęp do oprogramowania jest realizowany przez protokół HTTPS. Do korzystania z oprogramowania wymagane jest złożenie zamówienia, akceptacja niniejszego regulaminu. Login i hasło tworzone są przez Klienta podczas procesu rejestracji.
 5. Serwis Internetowy – Oprogramowanie Usługodawcy działające pod adresem domeny Usługodawcy i umożliwiające Usługobiorcy dostęp do Usługi SaaS.
 6. System zamówień serwisu internetowego - część Serwisu Internetowego umożliwiająca Usługobiorcy składanie zamówień na Usługę SaaS.
 7. Formularz Zamówienia – formularz zamieszczony na stronie internetowej Usługodawcy umożliwiający złożenie zamówienia przez Usługobiorcę.
 8. Konto – wyodrębniona część Serwisu Internetowego, w którym znajdują się zapisane dane Usługobiorcy (podane przez Usługobiorcę w Formularzu Rejestracyjnym), do których Usługobiorca uzyskuje dostęp po zalogowaniu się przy użyciu loginu i hasła.
 9. Użytkownik - Usługobiorca lub osoba upoważniona przez Usługobiorcę do korzystania z przydzielonego przez Usługodawcę Oprogramowania.
 10. Login - identyfikator Klienta lub użytkownika Klienta. Login jest ciągiem znaków przypisanych Użytkownikowi Oprogramowania. Do Loginu przypisane są prawa, jakie ma dany Klient w systemie. W systemie może występować tylko jeden login o danej nazwie.
 11. Hasło - utajniony ciąg znaków, umożliwiający systemowi autoryzację użytkownika, a użytkownikowi dostęp do przydzielonych mu funkcji w oprogramowaniu. Posiadanie hasła jest niezbędne do zalogowania i działania Klienta w oprogramowaniu. Klient nie powinien ujawniać hasła osobom trzecim, oraz powinien stosować silne, unikalne hasła.
 12. Serwery - urządzenia, na których zainstalowane jest oprogramowanie SaaS Usługodawcy.
 13. Przeglądarka - oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu Usługobiorcy, służące do wyświetlania stron internetowych niezbędne do użytkowania oprogramowania SaaS. Wersje przeglądarek umożliwiające prawidłowe działanie Oprogramowania Usługodawcy: Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera - do trzech wersji wstecz z włączoną obsługą JavaScript i Cookies.
 14. Strona www- strona internetowa oparta na oprogramowaniu SaaS, którą Usługobiorca modyfikuje za pomocą własnych materiałów graficznych i tekstowych na własne potrzeby.
 15. Opłata Abonamentowa - opłata uiszczana przez Usługobiorcę z tytułu korzystania z usługi SaaS, za okres wskazany w cenniku i zgodnie ze stawkami określonymi w Cenniku.
 16. Cennik – dokument udostępniony na stronie www Usługodawcy, określający wysokość aktualnych opłat za korzystanie z Usługi SaaS.
 17. Serwis płatności elektronicznych - operator PAYU
§3 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Usługodawca świadczy, za pośrednictwem Internetu, na rzecz Usługobiorcy usługę w postaci umożliwienia Usługobiorcy korzystania z funkcjonalności Oprogramowania. W celu uzyskania dostępu do Usługi SaaS, Usługobiorca:
  1. zamawia usługę przez stronę www (formularz zamówienia) podając dane niezbędne do założenia usługi i wystawiania dokumentów księgowych (nazwa Usługobiorcy, adres Usługobiorcy, NIP, imię i nazwisko osoby mogącej reprezentować Usługobiorcę oraz jej telefon i adres mailowy)
  2. akceptuje niniejszy regulamin
  3. aktywuje konto przez kliknięcie na odnośnik w emailu aktywującym
  4. dokonuje opłaty abonamentowej określonej w cenniku na potrzeby instalacji oprogramowania użytkowania systemu SaaS.
 2. Opłata jest uiszczana za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych bezpośrednio ze strony zamówienia lub przelewem na podstawie danych w mailu wygenerowanym do Usługobiorcy po złożeniu zamówienia.
 3. Kolejne opłaty są uiszczane przez serwis płatności elektronicznych bezpośrednio ze strony zamówienia w momencie dogodnym dla Usługobiorcy. Usługobiorca jest też informowany o zbliżającym się terminie wygaśnięcia usługi za pośrednictwem wiadomości email.
§4 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Usługa SaaS jest realizowana (aktywowana) na rzecz Usługobiorcy po uprzednim zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu przez Usługobiorcę oraz uiszczeniu należnej opłaty.
 2. W celu skorzystania z usług oprogramowania SaaS Usługobiorca:
  1. winien dysponować urządzeniem komputerowym z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, Android, Linux lub równoważnym,
  2. winien dysponować dostępem do Internetu gwarantującym nieprzerwany dostęp do Serwisu Internetowego o przepustowości co najmniej 1024 kb/s,
  3. winien dysponować poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji nie niższej niż sugerowana przez Usługodawcę
  4. winien przekierować rekordy domeny na adres IP wskazany na stronie internetowej Usługodawcy lub wysłany mailem w potwierdzeniu zaksięgowania pierwszej wpłaty abonamentowej, o ile Usługa powinna działać w domenie Usługobiorcy
 3. Zamówienia Usługobiorcy na Usługę SaaS są przyjmowane i rejestrowane przez Usługodawcę przez 24 godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy.
 4. Zamówienia na Usługę SaaS, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości, będą weryfikowane i mogą zostać anulowane przez Usługodawcę. Usługobiorca zostanie poinformowany o tym fakcie mailem na podany przez niego adres e-mail.
 5. Zamówienia na Usługę SaaS realizowane są wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
 6. Okres abonamentowy zostaje przedłużony automatycznie po potwierdzeniu przez system płatności online, lub po zaksięgowaniu wpłaty na konto.
 7. W przypadku braku przedłużenia okresu abonamentowego, konto pozostaje nieaktywne przez 2 miesiące a następnie usunięte.
 8. Stawki Opłat Abonamentowych podane w Cenniku znajdującym się na stronie WWW Usługodawcy wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT (cena netto).
 9. Po wpłynięciu opłaty abonamentowej w ciągu 5 dni roboczych generowana jest faktura VAT, która można pobrać po zalogowaniu się na Konto klienta w sekcji "faktury".
 10. Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Usługobiorcy zapłaconej z góry płatności w przypadku rezygnacji z korzystania z usługi SaaS przez Usługobiorcę za wyjątkiem sytuacji wydłużenia aktywacji Usługi SaaS powyżej 5 dni roboczych od daty wpływu opłaty abonamentowej, na które Usługobiorca nie wyrazi zgody i zrezygnuje z zamówienia.
 11. Czas trwania abonamentu zaczyna biec po ukończeniu okresu próbnego lub od zakończenia poprzednio opłaconego abonamentu.
 12. W przypadku braku wpłaty usługa jest blokowana do czasu uregulowania wpłaty. W przypadku braku wpłaty w ciągu 60 dni od daty wystawienia niezapłaconej proformy Usługa SaaS ulega automatycznie rozwiązaniu, a Usługodawca kasuje zawartości bazy danych i pliki Usługobiorcy z serwera.
 13. Zmiany Cennika Opłat Abonamentowych są ogłaszane na stronie www Usługodawcy poprzez publikację aktualnego Cennika Opłat Abonamentowych. Zmiana Cennika Opłat Abonamentowych nie wpływa na zmianę wysokości Opłat Abonamentowych uiszczonych przez Usługobiorcę przed opublikowaniem zmienionego cennika.
 14. Usługobiorca zobowiązuje się do respektowania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym, o którym mowa w art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Nadto Usługobiorca zobowiązuje się do braku podejmowania jakichkolwiek działań zmierzających do zakłócenia funkcjonowania Serwisu Internetowego.
 15. Usługodawca ma prawo zablokować działanie usługi w przypadku kiedy Usługobiorca narusza regulamin, podejmuje działania zagrażające bezpieczeństwu Oprogramowania, dokonuje czynności niezgodnych z prawem, działa na szkodę Usługodawcy, podał nieprawdziwe dane firmowe, używa usługi do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem i/lub niezgodnych z prawem, w tym dostarcza treści bezprawne. Za okres blokady Usługobiorcy nie przysługuje zwrot środków.
 16. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w razie zaistnienia zakłóceń w realizacji Usługi SaaS wywołanych siła wyższą, awariami sprzętu, przerwami w dostawie prądu, przerwami w łączności z siecią Internet, nieuprawnioną ingerencją Usługobiorców lub osób trzecich, błędnym działaniem systemów telekomunikacyjnych, oprogramowaniem zainstalowanym na sprzęcie komputerowym Usługobiorcy.
 17. Odpowiedzialność odszkodowawcza Usługodawcy związana z nienależytym wykonywaniem Usługi SaaS może dotyczyć jedynie szkody rzeczywistej. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysków w prowadzeniu przedsiębiorstwa Klienta, przerwy w działaniu przedsiębiorstwa, bądź utraty informacji gospodarczej oraz innych strat o charakterze majątkowym, jak również za wszelkie skutki wykorzystania informacji uzyskanych za pośrednictwem oprogramowania, utratę danych, lub szkody pośrednie Usługobiorcy. Ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Usługodawcy powstała w związku z niniejszą usługą ogranicza się do kwoty zapłaconej przez Usługobiorcę Opłaty Abonamentowej w okresie abonamentowym, w którym miało miejsce nienależyte wykonanie usługi. Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności znajduje zastosowanie niezależnie od podstawy prawnej dochodzonego roszczenia. Powyższe ograniczenie nie dotyczy sytuacji, w której odpowiedzialność w pełnej wysokości jest określona bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 18. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania aplikacji oraz nieprawidłowego korzystania z oprogramowania przez Użytkownika/Klienta, a także za szkody wynikające z niewłaściwego działania sprzętu komputerowego Klienta.
 19. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane ujawnieniem przez Klienta osobie trzeciej Hasła lub Loginu.
 20. Usługodawca nie gwarantuje dostępu do Usługi w każdym momencie.
 21. Usługodawca nie gwarantuje, że Usługa SaaS będzie spełniała wszystkie oczekiwania Usługobiorcy. W interesie Usługobiorcy leży zapoznanie się z funkcjonalnościami Oprogramowania przed rozpoczęciem świadczenia Usługi SaaS.
 22. Usługodawca może na swoich stronach internetowych zamieszczać odesłania do treści zamieszczanych na innych stronach internetowych lub do stron Usługobiorców. Nie oznacza to, że Usługodawca zajmuje stanowisko co do treści tam umieszczonych lub ponosi za nie odpowiedzialność.
 23. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu potencjalnego naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej, dóbr osobistych i wszelkich innych za wszelkie materiały (w szczególności grafiki, zdjęcia, znaki towarowe) wprowadzone przez niego do Oprogramowania lub wprowadzone przez Usługodawcę na prośbę Usługobiorcy.
§5 WARUNKI ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Rozpoczęcie świadczenia usługi drogą elektroniczną następuje z chwilą aktywacji usługi przez Usługodawcę, co nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu przez Usługodawcę opłaty abonamentowej uiszczonej przez Usługobiorcę w należnej wysokości.
 2. Rozpoczęcie naliczania abonamentu następuje z dniem aktywacji usługi SaaS lub zakończenia poprzednio opłaconego abonamentu.
 3. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną następuje z chwilą zaistnienia jednego z poniższych zdarzeń:
  1. złożenia przez Usługobiorcę wypowiedzenia usługi, za pośrednictwem poczty e-mail na adres e-mail Usługodawcy lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy z dniem zakończenia opłaconego abonamentu,
  2. z upływem okresu czasu, za który Usługodawca uiścił Opłatę Abonamentową, o ile przed upływem tego okresu Usługobiorca nie uiści Opłaty Abonamentowej na kolejny czas.
 4. Usługodawca zastrzega sobie również możliwość ograniczenia/pozbawienia Usługobiorcy prawa do korzystania z usług, o których mowa w § 3 Regulaminu, poprzez zastosowanie blokady lub usunięcie usługi, w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu, lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w przypadku braku akceptacji aktualizacji związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa danych wymaganych przez system prawny, w tym rozporządzenia RODO; po wcześniejszym wezwaniu Usługobiorcy do zaprzestania naruszeń i bezskutecznym upłynięciu 7-dniowego terminu na zastosowanie się do wezwania Usługodawcy. W przypadku zastosowania przez Usługodawcą powyższych środków, uiszczone przez Usługobiorcę Opłaty Abonamentowe nie podlegają zwrotowi.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonania aktualizacji Oprogramowania do nowszej wersji.
§6 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Reklamacje dotyczące usług, o których mowa w § 3 Regulaminu, a także związane z rozliczeniami, Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty e-maila na adres: pomoc@foto.guru
 2. Treść reklamacji dotyczących niewykonywania lub nieprawidłowego wykonywania Usługi SaaS winna zawierać:
  1. dane kontaktowe Usługobiorcy,
  2. precyzyjny opis zaistniałych nieprawidłowości w świadczeniu usługi,
  3. termin wystąpienia i czas trwania wskazywanych nieprawidłowości.
 3. Reklamacje dotyczące rozliczeń, w tym co do wysokości kwot z tytułu Opłat Abonamentowych powinny wskazywać: numer faktury, datę jej wystawienia oraz stwierdzoną w fakturze nieprawidłowość.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji. W razie konieczności przeprowadzenia dodatkowych czynności diagnostycznych, Usługodawca zastrzega sobie prawo przedłużenia powyższego okresu czasu, stosownie do czasu potrzebnego na wykonanie przedmiotowych czynności diagnostycznych. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca poinformuje Usługobiorcę e-mailem wysłanym na adres e-mail podany przez Usługobiorcę.
 5. Reklamacje nie będą mogły zostać uwzględnione w przypadku, gdy:
  1. zgłaszający reklamację nie uiścił Opłaty Abonamentowej za okres co do którego odnosi się reklamacja i/lub nie posiada prawa do korzystania z Usługi SaaS,
  2. nieprawidłowość wykonywania Usługi SaaS została wywołana awarią systemu operacyjnego, innego oprogramowania trzeciego lub samego sprzętu komputerowego (komputer, serwer, sieć komputerowa), na jakim Usługa SaaS jest świadczona,
  3. usługa SaaS jest realizowana przez Usługobiorcę na sprzęcie niespełniającym minimalnych wymagań systemowych lub nieposiadającym parametrów technicznych umożliwiających poprawną pracę, w tym co do ilości przetwarzanych danych,
  4. reklamacja jest wynikiem zainfekowania komputera lub sieci komputerowej Usługobiorcy przez wirusy, trojany lub oprogramowanie szpiegowskie,
  5. przyczyną reklamacji są problemy Usługobiorcy z użytkowanym łączem internetowym (jego awariami, zbyt niskimi parametrami łącza lub jego niestabilnością. W szczególności dotyczy to łącz telefonii komórkowych, radiowych lub satelitarnych),
  6. przyczyną reklamacji jest utrata danych po okresie zakończenia terminu świadczenia usługi SaaS za który została uiszczona Opłata Abonamentowa,
  7. przyczyną reklamacji jest zapomnienie przez Usługobiorcę hasła i/lub loginu do Konta,
  8. przyczyną reklamacji jest ujawnienie przez Usługobiorcę danych poufnych (login, hasło, parametry sieci, inne) nieuprawnionym osobom trzecim,
  9. reklamacja dotyczy utraty danych po okresie zakończenia okresu abonamentowego,
  10. Usługobiorca nie zapewnił właściwej konfiguracji rekordów domeny Usługobiorcy na adres IP Usługodawcy,
  11. Usługobiorca nie zapewnił ciągłości działania domeny, przekierowanej na adres IP Usługodawcy.
§7 KLAUZULA POUFNOŚCI
 1. Usługodawca nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy Informacji Poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu.
 2. Przez Informacje Poufne należy rozumieć wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) związane z niniejszą Umową, uzyskane w trakcie negocjacji warunków niniejszej Umowy oraz w trakcie ich realizacji, bez względu na to, czy zostały one udostępnione Usługodawcy w związku z zawarciem lub wykonywaniem niniejszej Umowy, czy też zostały pozyskane przy tej okazji w inny sposób, a także wszelkich działań Usługobiorcy niepodanych do informacji publicznej, podmiotów z którymi Usługobiorca współpracuje lub współpracował, które zostaną przekazane Usługodawcy, lub w których posiadanie wejdzie Usługodawca w sposób bezpośredni lub pośredni (Informacje Poufne).
 3. Usługodawca nie może ujawniać, upubliczniać, przekazywać ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim lub wykorzystywać do celów innych niż realizacja niniejszej Umowy, jakichkolwiek Informacji Poufnych.
 4. Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania do Informacji Poufnych, które zostały uzyskane od osoby trzeciej, która uprawniona jest do udzielenia takich informacji, których ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie żądania uprawnionych władz, które stanowią informacje powszechnie znane.
 5. Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie wiąże Usługodawcę przez cały okres trwania niniejszej Umowy oraz przez okres 5 lat po jej wygaśnięciu lub/i rozwiązaniu lub/i wypowiedzeniu.
§8 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
 1. Usługodawca podejmuje wszelkie działania niezbędne do ochrony danych Klienta oraz wszelkich innych danych wprowadzonych przez Klienta do Oprogramowania.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do nie udostępniania danych wprowadzonych przez Klienta osobom trzecim.
 3. Usługodawca nie odpowiada za treść danych wprowadzanych do Oprogramowania przez Klienta.
 4. W trakcie korzystania z Usługi, w systemie informatycznym Użytkownika mogą być instalowane pliki cookies. Pliki cookies wykorzystywane są przez Usługodawcę między innymi dla celów statystycznych. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików cookies, wpłynie na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
§9 DANE OSOBOWE
 1. W momencie akceptacji Regulaminu i rozpoczęcia korzystania z Usługi, Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę. Usługobiorca zapewnia, że zgoda ta obejmuje także wszystkich Użytkowników Usługobiorcy.
 2. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 25 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2018 poz. 1204 ze zm.).
 3. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do wzajemnej współpracy, aktywacji, rozpoczęcia świadczenia, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usługi i działania Oprogramowania, analiz marketingowych, a także, dokonania rozliczeń z Klientem.
 4. Usługobiorca ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania, przeniesienia oraz żądania ich usunięcia.
§10 PRAWA NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH
 1. Treści udostępniane w Serwisie Internetowym oraz Oprogramowaniu, użyte w nim znaki towarowe, nazwy firm, logotypy, zdjęcia, multimedia oraz wszelkie inne zawarte w nim utwory w rozumieniu przepisów ustawy z 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Korzystanie z Serwisu Internetowego oraz Oprogramowania nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów znajdujących się w Serwisie. W szczególności zabronione jest, bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, kopiowanie, rozpowszechnianie, wykorzystywanie czy modyfikowanie jakichkolwiek elementów składowych Serwisu Internetowego oraz Oprogramowania.

Nie masz jeszcze konta?

Dołącz do nas i korzystaj za darmo, bez zobowiązań!